Một số kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

PhuthoPortal - Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; bằng những chủ trương, giải pháp, cách làm sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã có sức lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Qua đó tạo động lực để tỉnh thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vi Mạnh Hùng và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Quang Anh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2021 (Ảnh: Lan Phương)

Việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung của Chỉ thị và chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, bài bản. Để việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”. Trong đó, xác định rõ việc quán triệt, học tập các nội dung của Chỉ thị cũng như các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đảm bảo nghiêm túc, chất lượng; tạo tiền đề vững chắc để các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập và làm theo Bác một cách khoa học, cụ thể, có hiệu quả. Qua nghiên cứu, học tập, đã góp phần nâng cao nhận thức, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong giải quyết công việc, đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đã có những chuyển biến tích cực. Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là của cấp uỷ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa phương, ngành, lĩnh vực chỉ đạo triển khai thực hiện; đồng thời, xác định rõ nội dung khâu đột phá và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trên cơ sở nội dung và kế hoạch thực hiện khâu đột phá của tỉnh, 100% cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ theo tình hình, điều kiện cụ thể đã lựa chọn, xác định rõ những nội dung đột phá phù hợp thực tiễn địa phương. Sau 5 năm triển khai thực hiện khâu đột phá của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ từ trong nhận thức đến hành động, tác phong, thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Lam Hồng trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 (Ảnh: Khánh Trang)

Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cơ quan tuyên truyền, báo chí đã gắn việc tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của đất nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Các cơ quan báo chí của tỉnh, các văn phòng đại diện báo chí Trung ương tại tỉnh đã có khoảng 7.500 tin, bài, chương trình tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đặc biệt, đã có 1.045 tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phú Thọ là một trong những tỉnh đạt những kết quả tích cực về số lượng tác phẩm, tác giả tham gia, cũng như về giải thưởng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải cho 54 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá; Trung ương đã trao giải cho 14 tác giả, tác phẩm văn học, nghệ thuật...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua có sức lan tỏa mạnh mẽ, tích cực. Để đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đi vào cuộc sống, các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và từng bước hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; tăng cường lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn mới… Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Tương thân tương ái”, có những việc làm thiết thực chung tay cùng Đảng và Nhà nước đẩy lùi dịch bệnh... Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý, điển hình tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 5 năm, cấp huyện và cơ sở đã biểu dương, khen thưởng hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lựa chọn, khen thưởng 52 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, biểu dương 96 tập thể và cá nhân tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm tiếp theo; các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Trên cơ sở 8 nội dung trọng tâm, đột phá được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xác định, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả, lựa chọn vấn đề bức xúc, nổi cộm để chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục bổ sung, cụ thể hoá và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay đảm bảo ngắn ngọn, dễ nhớ, dễ thực hiện. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng về văn hóa. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương, “tự soi”, “tự sửa” của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị theo các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Đổi mới công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng và Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Thường xuyên biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa trong Đảng, trong xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được sau 5 năm thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về công tác tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy