Ngành Thuế quyết liệt thu hồi nợ những tháng cuối năm 2022

PhuthoPortal - Sau thời gian ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh nỗ lực khôi phục sản xuất kinh doanh, nguồn vốn được sử dụng chủ yếu vào việc tái cơ cấu và tái đầu tư, tuy nhiên cũng có không ít doanh nghiệp còn nộp thuế chậm, dẫn đến các khoản nợ thuế tăng. Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, song song với việc nuôi dưỡng và quản lý nguồn thu, ngành Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường thu hồi nợ đọng, không để phát sinh nợ mới theo đúng quy định và chỉ đạo của Tổng cục Thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Việt Trì rà soát, đối chiếu thông tin của người nộp thuế

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 30/9/2022 tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp (gọi chung là tiền thuế) còn nợ của toàn ngành là trên 670 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu là trên 640 tỷ đồng, bằng 12,13% trên dự toán thu NSNN năm 2022, tăng 363 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2021; nợ khó thu là 36 tỷ đồng, giảm 102,7 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/12/2021. Ngoài ra, số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất và theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021 chưa thực hiện nộp; các khoản nợ được gia hạn đến ngày 31/12/2021 chưa nộp, đầu năm 2022 thành khoản nợ tăng.

Nguyên nhân của việc tồn đọng nợ thuế là do một số doanh nghiệp chây ỳ, hoặc khó khăn mất khả năng thanh toán trong thời gian dịch bệnh kéo dài; một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chưa được NSNN thanh toán. Các khoản nợ khó thu do doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ kinh doanh vẫn phải tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế dẫn đến tăng nợ. Còn tình trạng doanh nghiệp chỉ nộp tiền thuế nợ trên 90 ngày, dẫn đến thường xuyên có khoản tiền thuế nợ dưới 90 ngày…

Công ty cổ phần May Pearl (thành phố Việt Trì) chuyên thiết kế gia công quần áo xuất khẩu chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với NSNN hằng năm

Ông Trịnh Quốc Hội - Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh cho biết: Công tác quản lý nợ thuế luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ NSNN hằng năm trên địa bàn. Đơn vị đã chỉ đạo các Chi cục Thuế thành lập Ban Chỉ đạo thu hồi nợ đọng nhằm thu hồi tiền nợ thuế nộp NSNN theo đúng quy định. Cơ quan Thuế đã tiến hành đánh giá, phân loại, chuẩn hóa dữ liệu nợ thuế, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp thu nợ phù hợp. Đồng thời, thực hiện triệt để các biện pháp thu hồi nợ thuế như: Trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu hồi giấy phép kinh doanh và công khai thông tin người nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngành Thuế thực hiện rà soát, tính toán giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2022 cho từng Chi cục Thuế. Các Chi cục Thuế thực hiện giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, cá nhân hằng tháng, quý tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu thu nợ đặt ra. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn trong việc thu hồi nợ đọng thuế; tập trung thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất của các dự án do chính quyền địa phương quản lý. Kết quả cho thấy, ước tổng thu nợ thuế của toàn ngành 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1.642 tỷ đồng, Trong đó, thu nợ cũ từ ngày 31/12/2021 chuyển sang là 189 tỷ (bằng 43%); thu nợ phát sinh là 1.453 tỷ đồng.

Thu hồi nợ đọng thuế  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022. Do vậy, cơ quan Thuế các cấp trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực triển khai công tác rà soát, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng người nộp thuế; phân loại khoản nợ theo đúng tính chất nợ của từng trường hợp cụ thể, làm cơ sở để triển khai áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế và thu nợ phù hợp. Tiếp tục thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân trong và sau dịch COVID-19 như gia hạn nộp, miễn giảm tiền thuê đất, tiền thuế…

Bà Tào Thị Minh Hằng (áo đỏ) - Chủ cửa hàng tạp hóa tổ 47, khu Liên Phương, phường Minh Phương (thành phố Việt Trì) luôn thực hiện nộp thuế theo đúng quy định

Ngành Thuế tích cực triển khai thực hiện Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai giao chỉ tiêu thu nợ năm 2022 theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế. Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu tiền thuế nợ như: Phân loại tiền thuế nợ đúng quy định, làm cơ sở đôn đốc thu tiền thuế nợ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận quản lý nợ và bộ phận thanh tra, kiểm tra đôn đốc đối với các khoản tiền thuế; đôn đốc thu tiền thuế nợ,…

Đối với tiền thuế nợ khó thu, bộ phận quản lý nợ phối hợp với các bộ phận chức năng và cơ quan liên quan thu thập, bổ sung, hoàn thiện, lập đầy đủ hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội và khoanh, xóa nợ đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo Luật Quản lý thuế.

Các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế theo quy định, các bộ phận có liên quan trong ngành Thuế lập danh sách người nộp thuế phải cưỡng chế nợ thuế trong kỳ; tập trung nguồn lực để thực hiện cưỡng chế, trước mắt tiến hành cưỡng chế trước đối với người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn hoặc thời gian nợ thuế kéo dài.

“Cùng với việc triển khai thực hiện triệt để các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hồi nợ thuế, ngành Thuế tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật thuế và hỗ trợ để người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, công khai thông tin người nộp thuế nợ thuế lớn hoặc chây ỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định nhằm hạn chế số thuế nợ đọng” - ông Nguyễn Huy Hồng - Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết.

Liên Linh