Nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện

PhuthoPortal - Ngày 24/3/2023, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư 8 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế tuyến huyện.

Theo đó, điều chỉnh tổng mức đầu tư là 315.640 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2022 - 2023 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 282.000 triệu đồng (giảm 28.000 triệu đồng); nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 33.640 triệu đồng (tăng 28.000 triệu đồng).

Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/5/2022 và Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 9/12/2023 của HĐND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang