Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hồ công viên Văn Lang giai đoạn 2016 - 2020

PhuthoPortal - Ngày 19/4/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hồ công viên Văn Lang giai đoạn 2016 - 2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm