Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019

PhuthoPortal - Ngày 13/12/2018, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019. 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm