Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 9/12/2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm