Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020

PhuthoPortal - Ngày 14/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm