Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 của ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI : Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ngày 20/9/2019,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 774/2019/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm