Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Ngày 24/6/2021, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Hội Thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, xác nhận 24 ông, bà trúng cử Hội Thẩm Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Có danh sách kèm theo).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT