Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) trong hoạt động của đội ngũ báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sĩ

PhuthoPortal - Ngày 21/4/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương; Liên hiệp các Hội Văn học - nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cán bộ cốt cán các cơ quan báo chí, xuất bản và các tổ chức hội trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS.TS Phùng Hữu Phú - Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt hai chuyên đề đó là: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng có 4 nội dung mới trên lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gồm: Có sự mở rộng phạm vi; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của Nhân dân.

Mục tiêu của Kết luận số 21-KL/TW là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”; xây dựng nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tin tưởng; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Quy định số 37-QĐ/TW ban hành thay thế Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về những điều đảng viên không được làm (Quy định 47-QĐ/TW). Quy định nhất quán trước sau về quan điểm đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ, vai trò tiên phong gương mẫu và phẩm chất đạo đức của người đảng viên, quy định mới kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Quy định mới bổ sung một số điều đảng viên không được làm như: Phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; "Tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; can thiệp, tác động vào hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản của trung ương và địa phương nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu phú Thọ

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Trên cơ sở những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt tại hội nghị, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động lựa chọn, xây dựng đề tài, tăng cường các tuyến tin, bài, phóng sự tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương (khóa XIII). Trong đó, chú trọng phản ánh các mô hình, điển hình tiên tiến triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Chủ động tuyên truyền, định hướng dư luận, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Khánh Trang