Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo Quyết định, đối tượng được hỗ trợ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Phú Hà. Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư là các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử, vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng cơ khí, dược phẩm... phù hợp với tính chất Khu công nghiệp được duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp có mức nộp ngân sách Nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên.

Quyết định nêu cụ thể việc hỗ trợ đối với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp như sau:

1. Hỗ trợ về tiền thuê đất.

- Đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,5% nhân với (x) giá đất tính thu tiền thuê đất. Giá đất để tính tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

- Thời điểm áp dụng: Sau thời hạn miễn tiền thuê đất theo quy định.

2. Hỗ trợ chi phí san lấp mặt bằng.

- Hỗ trợ chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp tối đa không quá 30 tỷ đồng kinh phí san lấp mặt bằng theo thiết kế dự toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện hỗ trợ: Chủ đầu tư hoàn thành san nền toàn bộ diện tích đất được giao tại Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh, hoàn thành thủ tục cho thuê lại đất có hạ tầng tối thiểu 50% diện tích đất được giao đối với các doanh nghiệp đầu tư đảm bảo điều kiện, đối tượng nêu tại Điều 2.

- Nguồn hỗ trợ: Bù trừ từ tiền thuê đất nộp hàng năm kể từ thời điểm tính tiền thuê đất. Phần còn lại tỉnh hỗ trợ một lần từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh vào năm cuối nộp tiền thuê đất.

3. Hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

- Hỗ trợ 25% giá trị quyết toán dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải trong Khu công nghiệp, tối đa không quá 10 tỷ đồng.

- Nguồn hỗ trợ: Bù trừ từ tiền thuê đất nộp hàng năm kể từ thời điểm tính tiền thuê đất. Phần còn lại tỉnh hỗ trợ một lần từ nguồn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh vào năm cuối nộp tiền thuê đất.

Đối với hỗ trợ đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phú Hà, ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp Phú Hà có mức nộp ngân sách địa phương một năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên.

- Mức hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện hàng năm: 100% giá thuê hạ tầng.

- Nguồn hỗ trợ: Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh hàng năm.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm