Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 21/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quy định này áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh (sau đây gọi là doanh nghiệp nhỏ và vừa), có trụ sở chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Không áp dụng đối với các dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp khi dự án đó đã được hỗ trợ đề tài, dự án khoa học và công nghệ hoặc các chính sách khác từ nguồn ngân sách Nhà nước. Không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo Quy định, các doanh nghiệp được xét hỗ trợ tài chính để đầu tư đổi mới công nghệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp nhỏ và vừa sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực:

- Công nghiệp hóa dược và công nghệ sinh học;

- Công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, thực phẩm, đồ uống, giấy, gỗ.

- Công nghiệp sản xuất nhiên liệu tái tạo;

- Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng không nung, vật liệu mới;

- Công nghiệp cơ khí chế tạo máy, công nghiệp hỗ trợ.

- Công nghiệp xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

2. Hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký sản xuất kinh doanh và thực hiện chế độ hạch toán, kế toán theo quy định của Pháp luật.

3. Chỉ xem xét hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đầu tư đổi mới công nghệ khi dự án đã triển khai thực hiện, ưu tiên lựa chọn các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; cấp kinh phí hỗ trợ khi dự án đã được nghiệm thu, vận hành sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường. Không xem xét hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ đã hoàn thành trước năm 2012; trong thời gian 2 năm, đơn vị chỉ được xem xét hỗ trợ không quá 01 dự án đổi mới công nghệ.

4. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và chính sách đối với người lao động.

Kinh phí hỗ trợ thực hiện các dự án đổi mới công nghệ được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh. Hoạt động đổi mới công nghệ được xét hỗ trợ đến 10% giá trị công nghệ đổi mới và tổng kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 300.000.000 đồng/01 dự án.

Về thủ tục hồ sơ và thời gian đăng ký hỗ trợ, doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tài chính để thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 9 hàng năm để tổng hợp, xem xét trình phê duyệt danh mục hỗ trợ cho năm sau. Hồ sơ đăng ký gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ; dự án đầu tư đổi mới công nghệ.

Các dự án đầu tư đổi mới công nghệ được duyệt trong danh mục hỗ trợ gửi 9 bộ hồ sơ về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 01 tháng 3 để thành lập hội đồng thẩm định, thành phần hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hỗ trợ tài chính của doanh nghiệp (có đầy đủ chữ ký của người đại diện hợp pháp và con dấu của doanh nghiệp);

+ Dự án đầu tư đổi mới công nghệ;

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);

+ Tài liệu xác nhận đăng ký thuế và nộp thuế;

+ Tài liệu xác nhận việc thực hiện các chính sách đối với người lao động;

+ Hợp đồng và thanh lý hợp đồng chuyển giao toàn bộ công nghệ (nếu có);

+ Hóa đơn thanh toán tiền mua máy, thiết bị (nếu có).

+ Tài liệu nghiệm thu, quyết toán kinh phí đầu tư của dự án.

+ Tài liệu xác nhận, văn bằng bảo hộ của công nghệ (nếu có);

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước liền kề với năm đề nghị hỗ trợ.

+ Bản cam kết chưa hưởng các chính sách về hỗ trợ đổi mới công nghệ của trung ương hoặc địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục và mức hỗ trợ các dự án đổi mới công nghệ của doanh nghiệp được xét hỗ trợ hàng năm trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt hỗ trợ đổi mới công nghệ trên cơ sở danh mục các dự án đổi mới công nghệ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm