Quyết định bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 13/9/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 15 /2019/QĐ-UBND về quyết định bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 1. Bãi bỏ Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Giao Ban quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, chủ đầu tư và UBND thị xã Phú Thọ hướng dẫn, đôn đốc và giám sát chủ đầu tư, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND thị xã Phú Thọ; chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Hà; các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm