Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy địnhvề đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành kèm theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Tổ chức đấu giá, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất xem xét ban hành Nội quy trong phòng đấu giá để đảm bảo trật tự an toàn cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên cơ sở nghiên cứu Nội quy mẫu quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này.”.

2. Điều chỉnh Khoản 3 Điều 14 thành Khoản 2, Khoản 4 Điều 14 thành Khoản 3 và sửa đổi Khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trúng đấu giá, cơ quan tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất đấu giá tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo quy định hiện hành.”.

Điều 2Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2019

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cục KTVB QPPL - Bộ Tư pháp;

- TTTU; TT HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;

- UBMTTQ tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- TAND tỉnh, VKSND tỉnh;

- Cục THADS tỉnh;

- Các sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;

- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

- UBND các huyện, thành, thị;

- Lưu: VT, STP, NC1(L110).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Văn Quang

Chi tiết xem tài liệu đính kèm