Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 22/1/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 306/KH-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kế hoạch nhằm đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đồng thời xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp bao gồm: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp; cập nhật, khai thác và sử dụng các cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật; bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp và cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh khi có yêu cầu.

Sở Tài chính tổng hợp, bố trí dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/11/2020.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm