Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

PhuthoPortal - Ngày 5/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 783/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp...

Đồng thời đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo theo tinh thần Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018, Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016, Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 5321/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND tỉnh về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, bố trí quỹ đất phù hợp để hình thành một số không gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, báo cáo UBND tỉnh...

Chi tiết xem tài liệu đính kèm