Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ

PhuthoPortal - Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động số 5265/CTr-UBND Thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Chương trình hành động nhằm mục tiêu khắc vụ những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp trong thời gian qua. Thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương trình hành động nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách; đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; công tác tổng hợp, báo cáo.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động, UBND tỉnh xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan liên quan tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm