Kế hoạch triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

PhuthoPortal - Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4362/KH-UBND về triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa kịp thời tiếp cận và nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản các quy định pháp luật hiện hành và áp dụng các văn bản pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp tổ chức phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định 55/2019/NĐ-CP; tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng kế hoạch và chương trình triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan hằng năm cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp; văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm