Điều kiện đăng ký kinh doanh mặt hàng gas?

Tôi thường trú tại huyện Cẩm Khê. Hiện nay, tôi có nhu cầu mở cửa hàng bán Gas nhưng không biết phải làm thủ tục đăng ký kinh doanh cũng như đăng ký phòng cháy chữa cháy như thế nào? Ở đâu? Cần những loại giấy tờ gì để đủ điều kiện kinh doanh?

Mong quý cơ quan cho tôi biết thủ tục để mở cửa hàng gas.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Điều kiện cửa hàng bán LPG chai và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng LPG chai (LPG là tên viết tắt của khí dầu mỏ hóa lỏng, gas trước kia) là thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Website của Sở Công thương Phú Thọ tại địa chỉ: http://ww.socongthuong.phutho.gov.vn

I. Điều kiện cửa hàng bán LPG chai:

Điều 29, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: Điều kiện cửa hàng bán LPG chai:

Cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPG chai. (đối với hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND các huyện, thành, thị cấp; đối với doanh nghiệp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạc và Đầu tư cấp).

2. Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân kinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định này; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 năm, còn hiệu lực thi hành.

3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy; Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

II. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai:

Điều 30, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán LPG chai:

1. Sở Công thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng cửa hàng bán LPG chai đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều này; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai gồm có:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định này;

b) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán LPG chai;

c) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy (trước 02/5/2014) hoặc Biên bản kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy (do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ cấp sau ngày 02/5/2014, thay đổi theo Thông tư số 11/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phóng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 quy định chi tiết thi hành một sô điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy).

d) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định này: “Cán bộ nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh LPG, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG phải được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản đo lường, chất lượng LPG, được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

* Chi tiết:

- Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (do các Trường thuộc Bộ Công thương đào tạo và cấp Giấy chứng nhận).

- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho cá nhân trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đào tạo, cấp Giấy chứng nhận).

- Giấy chứng nhận đào tạo Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (do Sở Tài nguyên và Môi trường đào tạo, cấp Giấy chứng nhận theo Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Giấy chứng nhận đào tạo, huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (do Sở Công thương đào tạo hoặc doanh nghiệp tổ chức; Sở Công thương kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận theo Thông tư số 41/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Công thương).

Giấy chứng nhận đào tạo Nghiệp vụ quản lý Chất lượng Đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Sở Khoa học và Công nghệ đào tạo, cấp Giấy chứng nhận).

Trong thời hạn bẩy ngày (07 ngày) làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Sở Công thương xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng  nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG cho từng cửa hàng bán LPG chai theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định này, có thời hạn hiệu lực trong 5 năm kể từ ngày cấp; khi hết thời hạn hiệu lực, thương nhân phải làm thủ tục theo quy định để được cấp giấy chứng nhận thời gian tiếp theo; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do để thương nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG.

Cửa hàng bán LPG chai được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG chai phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.