Xây dựng chính quyền điện tử là nhiệm vụ quan trọng, tất yếu của tỉnh trong giai đoạn hiện nay

PhuthoPortal - Đó là nhấn mạnh của đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với UBND các huyện, thành, thị tổ chức vào ngày 27/4. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang khẳng định: Thời gian qua, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc Đề án chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ, cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, đáp ứng cơ bản yêu cầu của đề án. Một số lĩnh vực đã triển khai thực hiện mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác quản lý điều hành, phân tích, dự báo đánh giá tình hình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng việc triển khai Đề án còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số nội dung còn chưa thực hiện được do hạn chế về nguồn lực, nhân lực. Các hệ thống thông tin của tỉnh và Trung ương bước đầu được đưa vào sử dụng còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Hiệu quả khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang yêu cầu: Các cấp, ngành, địa phương cần quyết tâm cao để khắc phục những khó khăn trong giai đoạn đầu thực hiện Đề án để từng bước triển khai mục tiêu đã đặt ra trong xây dựng chính quyền điện tử. Thời gian tới, các cấp, ngành và địa phương cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. Nhiệm vụ trước mắt là đến tháng 6/2020, tất cả lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đều sử dụng chữ kỹ số và xử lý văn bản điện tử trong giải quyết công việc. Đồng thời tăng cường việc gửi nhận văn bản điện tử trong cơ quan và giữa các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các đơn vị đang có thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm, nhất là những sở, ngành phát sinh số lượng hồ sơ lớn sẽ bố trí thêm cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn và tạo thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng phương án hỗ trợ phí dịch vụ cho người dân khi gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích, khuyến khích người dân không nộp hồ sơ trực tiếp mà thực hiện thủ tục hành chính hoàn toàn qua môi trường mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp để công bố đầy đủ danh mục dịch vụ công trực tuyến các mức độ. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình triển khai xây dựng Chính quyền điện tử thời gian qua

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thành công chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh được quan tâm đầu tư. Trung tâm tích hợp dữ liệu số được đầu tư, nâng cấp ở mức độ cơ bản cho phép triển khai một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.

Từ ngày 15/3/2020, Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất, liên thông đến 100% các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã. Trong đó, 100% các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng hệ thống thường xuyên; các huyện Thanh Ba, Thanh Sơn, Yên Lập, Tân Sơn đã triển khai sử dụng tại UBND cấp xã. Cổng dịch vụ công của tỉnh cung cấp trực tuyến 100% các thủ tục hành chính công mức độ 2, 76,53% mức độ 3 (1.363 thủ tục); 9,43% mức độ 4 (168 thủ tục).

UBND tỉnh đang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Dự kiến sẽ triển khai một số phân hệ giám sát các chỉ tiêu về: Kinh tế - xã hội, đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của chính quyền, giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông...

100% đơn vị cấp sở, cấp huyện triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy. Tính đến tháng 4/2020, tổng số văn bản đến được gửi nhận thông qua hệ thống là 175.221 văn bản; tổng số văn bản đi được phát hành trên Trục liên thông văn bản Quốc gia là 39.471 văn bản. Đến nay, tỷ lệ văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống dùng chung của tỉnh đạt trên 96% trên tổng số văn bản gửi nhận giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được tổ chức thường xuyên phục vụ tốt các cuộc họp của tỉnh với Trung ương, các cuộc họp giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được xây dựng, đã sẵn sàng kết nối, liên thông gửi nhận thông tin với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo của các cơ quan ngành dọc, bộ, ngành.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và thảo luận về một số vấn đề quan trọng: Thực hiện sắp xếp lại cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý; việc điều chỉnh bổ sung danh mục các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030; Đề án sáp nhập các trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2019 - 2021.

Khánh Trang