Nới lỏng các biện pháp hạn chế, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội

PhuthoPortal - Ngày 8/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1911/UBND-KGVX về việc nới lỏng các biện pháp hạn chế, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 về một số nội dung liên quan đến việc nới lỏng hạn chế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện việc khôi phục, cho phép hoạt động và bỏ quy định giãn cách đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, thương mại, dịch vụ, hoạt động văn hóa - xã hội, thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Chính phủ, các cơ quan Trung ương và của tỉnh.

2. UBND các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn quản lý. Trong đó tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy thu hút, phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư sớm đi vào hoạt động.

BBT