Phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 15/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND về việc phân cấp một số nội dung quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Phân cấp cho UBND cấp huyện chủ trì giải quyết sự cố công trình xây dựng không có thiệt hại về người đối với sự cố công trình xây dựng cấp II, cấp III trên địa bàn.

Phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV do UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư.

Phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp III sử dụng vốn khác tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý.

Phân cấp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình cấp III sử dụng vốn khác tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được giao quản lý.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT