Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 3)

PhuthoPortal - Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (lần 3).

Chi tiết xem tài liệu đính kèm