Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Sơn

PhuthoPortal - Ngày 30/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3582/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tân Sơn.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Tân Sơn với các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch: Tổng diện tích đất tự nhiên là 68.858,26 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 64.565,59 ha (Đất chuyên trồng lúa nước 2.588,78 ha).

+ Đất phi nông nghiệp 3.861,35 ha.

+ Đất chưa sử dụng 431,33 ha.

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2023: Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 176,98 ha, trong đó:

+ Đất nông nghiệp 169,70 ha (Đất chuyên trồng lúa nước là 38,68 ha).

+ Đất phi nông nghiệp 7,28 ha.

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023: Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 242,52 ha, gồm:

+ Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 240,78 ha (trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước là 47,43 ha).

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 0,99 ha.

+ Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 0,75 ha.

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023: Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 4,19 ha.

5. Danh mục công trình thực hiện trong năm 2023: Tổng số 106 dự án, trong đó 30 dự án đăng ký mới và 76 dự án chuyển tiếp từ Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

6. Danh mục dự án không khả thi hủy bỏ: Tổng số 06 dự án.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang