Phê duyệt kết quả dự án: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPrtal - Ngày 27/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3469/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả dự án: Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm