Thứ bảy, 30/09/2023 21:55 Thứ bảy, 30/09/2023

Phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 - 2023

PhuthoPortal - Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND phê duyệt kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên ngạch chuyên viên và tương đương năm 2022 - 2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định 1888

Phụ biểu kèm theo