Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao) - quốc lộ 2 - đường tỉnh 323H - đường huyện P2 (Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh)”

PhuthoPortal - Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “đường giao thông nối từ đường tỉnh 325B (Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao) - quốc lộ 2 - đường tỉnh 323H - đường huyện P2 (Cụm công nghiệp Phú Gia, huyện Phù Ninh)” của UBND huyện Phù Ninh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm