Thứ bảy, 30/09/2023 20:36 Thứ bảy, 30/09/2023

Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (giai đoạn 1)” của UBND huyện Thanh Ba

PhuthoPortal - Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 994/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “tuyến đường kết nối mở rộng thị trấn Thanh Ba đi đường tỉnh 314B và đường tỉnh 314 với khu vực phía Nam của huyện (giai đoạn 1)” của UBND huyện Thanh Ba.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm