Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh

PhuthoPortal – Ngày 13/4/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) tỉnh.

Việc xây dựng được Kiến trúc CQĐT tỉnh để làm cơ sở cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT), hướng tới một hệ thống CQĐT toàn diện vào năm 2020 là rất cấp bách. Kiến trúc CQĐT là cơ sở khoa học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT của tỉnh trong thời gian tới nhằm mục đích tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở dữ liệu của các sở ngành, các bộ ngành nhằm tạo thuận lợi trong việc giải quyết mau chóng các thủ tục hành chính công cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân bất kể trong hay ngoài giờ làm việc với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ. Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; đề xuất danh mục các dự án cần triển khai để hoàn thành hệ thống CQĐT tỉnh và lộ trình triển khai các dự án này.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu Kiến trúc CQĐT tỉnh tới các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. Có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh các phiên bản Kiến trúc CQĐT của tỉnh khi có sự thay đổi đảm bảo xây dựng thành công CQĐT tỉnh. Tham mưu ban hành Quy định pháp lý về triển khai ứng dụng CNTT theo Kiến trúc CQĐT đã được ban hành.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tuân thủ triển khai ứng dụng CNTT theo bản Kiến trúc CQĐT đã ban hành.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Quyết định 

Kiến trúc chính quyền điện tử

Phụ lục 1

Phụ lục 2