Phê duyệt mức độ tự đảm bảo kinh phí của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh năm 2022

PhuthoPortal - Ngày 28/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3401/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức độ tự đảm bảo kinh phí của các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh năm 2022, như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư (nhóm 1, là đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo quy định bằng hoặc lớn hơn 100%; có mức tự bảo đảm chi đầu tư bằng hoặc lớn hơn mức trích khấu hao và hao mòn tài sản cố định của đơn vị): 02 đơn vị.

2. Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2, là đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo quy định bằng hoặc lớn hơn 100% và chưa tự bảo đảm chi đầu tư từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn thu phí được để lại chi theo quy định): 12 đơn vị.  

3. Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (nhóm 3, là đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định theo quy định từ 10% đến dưới 100%, được Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa tính đủ chi phí): 43 đơn vị.

Trong đó: Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: 17 đơn vị.

Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên: 14 đơn vị.

Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên: 12 đơn vị

4. Đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (nhóm 4, là đơn vị có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo quy định này dưới 10% và không có nguồn thu sự nghiệp): 61 đơn vị.

Chi tiết xem Phụ biểu kèm theo Quyết định

Hương Giang