Phê duyệt Phương án bảo vệ các công trình thủy lợi: Hồ Củ, hồ Suối Cái và hồ Đá Mài - thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn

PhuthoPortal - Ngày 19/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2448/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bảo vệ các công trình thủy lợi: Hồ Củ, hồ Suối Cái và hồ Đá Mài - thuộc địa bàn huyện Thanh Sơn.

UBND tỉnh giao:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, tính chính xác, cơ sở pháp lý, nội dung trình phê duyệt Phương án; lưu trữ hồ sơ liên quan đến Phương án bảo vệ công trình. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đối với các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định hiện hành;

- Xác nhận và ban hành Phương án bảo vệ chi tiết ban hành theo Quyết định này; bàn giao Phương án được duyệt cho Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, các xã có liên quan và đơn vị được giao quản lý, khai thác công trình để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo công bố Phương án bảo vệ công trình trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tại trụ sở đơn vị được giao khai thác công trình.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo công bố Phương án bảo vệ các công trình nêu trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn: Chỉ đạo công khai Phương án bảo vệ các công trình nêu trên tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã có liên quan.

4. Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Khai thác công trình thủy lợi: Tổ chức thực hiện nghiêm túc Phương án bảo vệ các công trình thủy lợi nêu trên; định kỳ rà soát hoặc khi Phương án không còn phù hợp hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật thì phải tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh Phương án theo quy định.

Chi tiết xem tài liệu dưới đây:

1. Phương án bảo vệ Công trình thủy lợi hồ Củ

2. Phương án bảo vệ Công trình thủy lợi hồ Suối Cái

3. Phương án bảo vệ Công trình thủy lợi hồ Đá Mài