Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Mức độ 3)
Trình tự thực hiện

Đang cập nhật

Cách thức thực hiện

1. Trực tiếp:

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

Địa chỉ: Phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Trực tuyến:

Địa chỉ truy cập:

http://dichvucong.phutho.gov.vn

3. Dịch vụ Bưu chính công ích  

Thành phần, số lượng hồ sơ

Đang cập nhật

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 19 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Chọn lĩnh vực Bồi thường hỗ trợ tái định cư
Kết quả thực hiện
Chi phí Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Phú Thọ.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu

Không

Cơ sở pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;

- Quyết định số 11 /2014/QĐ-UBND  ngày 10/9/2014.

Tài liệu đính kèm