Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

PhuthoPortal - Ngày 9/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2901/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính “Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở” lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Bãi bỏ Quy trình số 3 Mục IV, Phụ lục kèm theo Quyết định số 2981/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT