Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

PhuthoPortal - Ngày 13/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1599/QĐ-UBND phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 7 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng mới, sửa đổi quy trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy