Thứ bảy, 30/09/2023 22:17 Thứ bảy, 30/09/2023

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 23/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 149 quy trình nội bộ chuẩn hóa giải quyết đối với 124 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: trên cơ sở quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, xây dựng mới, sửa đổi hoặc bãi bỏ quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định: số 2979/QĐ-UBND ngày 18/11/2019, số 2697/QĐ-UBND ngày 16/10/2020, số 38/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, số 1056/QĐ-UBND ngày 10/5/2021, số 1258/QĐ-UBND ngày 03/6/2021, số 1363/QĐ-UBND ngày 16/6/2021, số 1868/QĐ-UBND ngày 26/7/2021, số 2067/QĐ-UBND ngày 16/8/2021, số 118/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 và số 571/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Lệ Thủy