Phổ biến thông tin tháng 8/2022

Ngày 29/8/2022, Cục Thống kê tỉnh ban hành Văn bản số 429/CTK-TKTH về phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tháng 8/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm