Phổ biến thông tin tháng 9/2022

Ngày 28/9/2022, Cục Thống kê tỉnh ban hành Văn bản số 569/CTK-TKTH về phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tháng 9/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm