Phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện tháng 2 năm 2023

Ngày 2/3/2023, Cục Thống kê ban hành văn bản số 119/CTK-TKTH về phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện tháng 2 năm 2023.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm