Phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tháng 10 năm 2022

Ngày 28/10/2022, Cục Thống kê ban hành văn bản số 633/CTK-TKTH về phổ biến thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh tháng 10 năm 2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm