Phú Thọ: Bầu đủ 70 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Ngày 1/6/2021, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Danh sách 70 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Theo vần A, B, C)

BBT