Nội dung chi tiết thủ tục

Thủ tục Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia (Tại sở)
Trình tự thực hiện Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó. Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Việc phúc khảo tiến hành theo từng môn thi theo trình tự quy định tại Điều 30 Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là Quy chế thi THPT quốc gia) và dưới sự điều hành trực tiếp của Trƣởng ban Phúc khảo. Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trƣởng ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.
Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ, Đường Nguyễn Tất Thành, P.Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Thành phần, số lượng hồ sơ Đơn phúc khảo của thí sinh
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.
Đối tượng thực hiện Mọi thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia.
Chọn lĩnh vực Lĩnh vực Thi - Tuyển sinh
Kết quả thực hiện Kết quả phúc khảo của thí sinh.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu Không quy định.
Cơ sở pháp lý Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tài liệu đính kèm