Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 20/12/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3309/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phầm mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, quy chế này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và tương đương; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức hội, quỹ được UBND tỉnh giao biên chế.

Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, làm việc tại các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Địa chỉ truy cập phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC: https://ccvc.phutho.gov.vn

Nội dung quản lý, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC: Quản trị hệ thống; Tạo mới hồ sơ; Quản lý hồ sơ đã tạo; Quản lý thông tin chung; Quản lý biên chế, hợp đồng; Quản lý công tác; Quản lý lương và phụ cấp; Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; Quản lý khen thưởng, kỷ luật; Bảo hiểm; Hồ sơ nhân thân; Đảng đoàn thể; Thông tin khác liên quan CBCCVC; Hồ sơ đính kèm; Báo cáo, thống kê; Tìm kiếm thông tin theo các tiêu chí tùy chọn.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang