Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ bằng 1,0 lần.

Hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại Quyết định này tương ứng với giá từng loại đất quy định trong Bảng giá các loại đất 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/1/2021 và thay thế Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT