Thứ năm, 02/12/2021 06:37 Thứ năm, 02/12/2021

Hỏi đáp trực tuyến

Quy định hỗ trợ vốn xây dựng nông thôn mới

Người hỏi: Trần Trung Quân

Để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, Nhà nước thực hiện nguyên tắc cơ chế hỗ trợ vốn như thế nào cho các địa phương? Tôi xin cảm ơn!

 

 

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 được chia thành 02 giai đoạn, cụ thể:

- Giai đoạn 2011-2016: Cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Theo đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng năm chia thành 02 nguồn: Nguồn vốn đầu tư phát triển (bao gồm cả vốn trái phiếu Chính phủ) và nguồn vốn sự nghiệp:
+ Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển: Căn cứ theo các văn bản hướng dẫn hàng năm, UBND tỉnh phân bổ cho các xã làm chủ đầu tư để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,… (năm 2012, 2013 ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch; năm 2014, 2015, 2016 ưu tiên cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các xã trong kế hoạch xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới).
+ Đối với nguồn vốn sự nghiệp: Ưu tiên hỗ trợ thực hiện công tác quy hoạch; xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới cấp xã; tuyên truyền; hoạt động Ban chỉ đạo các cấp; đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn, HTX; phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn.
- Giai đoạn 2017-2020: Thực hiện theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, vốn ngân sách trung ương hỗ trợ hàng năm chia thành 02 nguồn: Nguồn vốn đầu tư phát triển (bao gồm cả vốn TPCP) và nguồn vốn sự nghiệp:
+ Nguồn vốn đầu tư phát triển: Hỗ trợ cho các xã làm chủ đầu tư thực hiện tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn: Đường giao thông, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,… theo 4 mức:
1) Xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu đạt dưới 5 tiêu chí: Hỗ trợ theo hệ số 5,0.
2) Xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu: Hệ số 4,0.
3) Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3.
4) Các xã còn lại: Hệ số 1,0.
+ Nguồn vốn sự nghiệp: Căn cứ các văn bản hướng dẫn có liên quan và điều kiện thực tế phân bổ vốn cho các cấp tỉnh, huyện, xã thực hiện 11 nội dung của chương trình theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ: Quản lý điều hành, truyền thông về xây dựng nông thôn mới, nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hỗ trợ phát triền đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp và hỗ trợ phát triển hợp tác xã, hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn,…