Thứ ba, 03/10/2023 21:53 Thứ ba, 03/10/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về giảm tiết dạy đối với giáo viên chủ nhiệm

Người hỏi: Trần Thị Lan

Tôi muốn hỏi hiện nay quy định tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên chủ nhiệm được giảm 3 tiết, vậy 3 tiết đó là tiết gì? Nhiều trường quy định 3 tiết đó là chào cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, làm hồ sơ thì có đúng không?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT); Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định: Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết/tuần; giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần.

Việc giảm định mức tiết dạy ở đây nhằm mục đích để giáo viên thực hiện nhiệm vụ làm công tác chủ nhiệm lớp được quy định tại Điều 4 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT và Khoản 2, Điều 27 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.