Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông và tổ chức thực hiện việc đặt biển báo trên địa bàn tỉnh

PhuthoPortal - Ngày 16/1/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND về Quy định về khu vực bảo vệ; khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh; khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông và tổ chức thực hiện việc đặt biển báo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Khu vực bảo vệ gồm: Tỉnh ủy; HĐND - UBND tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trụ sở các cơ quan: Công an tỉnh; các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh; Công an huyện, thành, thị; Trại giam Tân Lập; Cơ sở giáo dục bắt buộc Thanh Hà (Phân khu 2) trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an; Huyện, thành, thị ủy; UBND huyện, thành, thị.

Các khu vực khác khi xét thấy cần thiết: Khu vực phát sinh tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội hoặc trong trường hợp có thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của nhà nước, tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Khu vực đang diễn ra hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước; nơi tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, thể thao quan trọng do các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức cần bảo vệ theo quy định của pháp luật.

Khu vực cấm tập trung đông người: Khu vực cấm tập trung đông người là khuôn viên các khu vực được quy định tại khoản 1 (trừ điểm e), khoản 2 (trừ điểm d) Điều 4 Quy định này.

Khu vực cấm tập trung đông người quy định tại điểm e khoản 1 và điểm d khoản 2 Điều 4 Quy định này, căn cứ vào yêu cầu cụ thể của việc bảo đảm trật tự công cộng, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong khu vực đang xảy ra vụ việc có ảnh hưởng đến tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong trường hợp phục vụ công tác đấu tranh, xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho phép cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ thuộc quyền quản lý được ghi âm, ghi hình, chụp ảnh tại các khu vực quy định tại khoản 1 Điều này và sử dụng dữ liệu ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để phục vụ công tác xử lý đối với hành vi vi phạm hoặc các hoạt động công vụ được pháp luật cho phép.

Tại các khu vực bảo vệ được quy định tại khoản 1 (trừ điểm e), khoản 2 Điều 4 Quy định này, các tổ chức, cá nhân chỉ được phép ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trong trường hợp được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan.

Khu vực cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông: Khi có yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự, trật tự công cộng, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh quyết định áp dụng và tổ chức thực hiện biện pháp phân luồng giao thông, tạm thời cấm hoặc hạn chế người, phương tiện giao thông ra vào các khu vực sau:

Khu vực diễn ra các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, thể dục, thể thao do các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội của Trung ương, của tỉnh tổ chức xét thấy cần thiết phải áp dụng các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng.

Khu vực có đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh.

Khu vực thảm hoạ do thiên tai, con người, có dịch bệnh nguy hiểm lây lan trên quy mô lớn, đe dọa nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước, tính mạng, sức khoẻ, tài sản của nhân dân.

Khu vực đang xảy ra những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Khu vực đang diễn ra các hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự trên địa bàn tỉnh.

Biển báo “Khu vực bảo vệ”, “Khu vực cấm tập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh”: Các khu vực được xác định là “Khu vực bảo vệ”, “Khu vực cấm tập trung đông người”, “Cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh” phải được đặt biển báo.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Hương Giang