Thứ ba, 03/10/2023 21:02 Thứ ba, 03/10/2023

Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về việc cấp số nhà

Người hỏi: Nguyễn Thị Xiêm

Hiện nay trên địa bàn thành phố Việt Trì còn nhiều khu dân cư chưa được cấp biển số nhà. Tôi muốn hỏi, quy định hiện tại về việc cấp biển số nhà như thế nào? Cơ quan nào là cơ quan có thẩm quyền cấp biển số nhà? Thủ tục để cấp biển số nhà như thế nào?

STT Nội dung Tài liệu đính kém
1

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế đánh số và gắn biển số nhà. Ngày 23 tháng 9 năm 2013 Sở Xây dựng đã ban hành Văn bản số 630/SXD-QLN về việc triển khai thực hiện đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh (Đính gửi kèm theo); Theo đó, Sở Xây dựng đã hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị tổ chức thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà như: (1) Nguyên tắc đánh số và gắn biển số nhà; (2) Mẫu chứng nhận số nhà; (3) Quy trình và thời gian thực hiện cấp chứng nhận số nhà; (4) Đối tượng được cấp Chứng nhận số nhà; (5) Đối tượng không đánh số nhà; (6) Đánh số nhà trong khu dân cư hiện hữu; (7) Về việc gửi Chứng nhận số nhà đã cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để cập nhật thông tin quản lý…

Do đó, để thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà đề nghị bà Nguyễn Thị Xiêm liên hệ với UBND thành phố Việt Trì để được hướng dẫn thực hiện.