Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

PhuthoPortal - Ngày 04/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 853/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm