Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện

PhuthoPortal - Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 854/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND cấp huyện.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm