Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 23/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 855/QĐ-UBND Quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Thọ.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm